Zomervakantie voor werkende armen en hun kinderen

De zomervakantie is aangebroken in onze regio, een tijd van het jaar die voor vele gezinnen een kans biedt om op vakantie te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Voor anderen echter, is het een periode waarin ze zoeken naar balans en manieren om hun kinderen toch een mooie tijd te geven.

Gisteren sprak ik met een moeder die in deze positie zit. Ze werkt hard, maar haar inkomen is niet voldoende om rond te komen met haar drie kinderen. Om de eindjes aan elkaar te knopen en wat extra’s voor haar kinderen te kunnen bieden, verzamelt ze flessen en gebruikt het statiegeld. Voor haar is het idee van op vakantie gaan een onhaalbare droom.

Deze situatie is helaas niet uniek. Veel werkende armen hebben te maken met soortgelijke uitdagingen. Ze werken veel, en de combinatie met hun zorgtaken biedt weinig ruimte voor ontspanning of luxe. 

Moeder heeft een flexibel contract en vaak komt haar salaris in bepaalde maanden net boven de norm, waardoor ze geen gebruik kan maken van alle regelingen die door de gemeente worden aangeboden. Als je echter kijkt naar wat er uitgaat aan vaste lasten, zie je dat er geen ruimte is, hoewel het op papier lijkt alsof haar inkomen voldoende is; de realiteit is anders. Het blijft een uitdaging om naar de specifieke situaties van mensen te kijken. Het volgen van de regels is belangrijk, maar het is net zo belangrijk om de mens achter die regels te zien. Veel gezinnen vallen tussen wal en schip doordat hun situatie niet precies binnen de normen van de bestaande regelingen past. Ook zij begrijpt dat er een lijn moet zijn, maar waar trek je de lijn?

Voor de kinderen van deze gezinnen kan de zomervakantie een uitdagende tijd zijn. Terwijl hun leeftijdsgenoten naar zomerkampen gaan of familie-uitjes hebben, blijven zij vaak thuis, zonder veel te doen. Het werk van moeder gaat door, want anders komt het gezin niet rond. Het kleine vakantiegeld dat zij krijgt, wordt gereserveerd voor de komende schoolperiode waarin een kind naar groep acht gaat en moeder weet dat er een kamp en schoolfeest komen. “Maar dat is zo oneerlijk tegenover mijn andere kinderen aan wie ik niets kan geven,” zegt ze.

In de tussentijd blijven veel ouders, zoals de moeder die ik sprak, vechten om hun kinderen een gelukkig en veilig thuis te bieden, ondanks de beperkingen waarmee ze worden geconfronteerd.

De zomervakantie zou een tijd van blijheid en verkenning moeten zijn voor alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Het is tijd om te zorgen dat niemand achterblijft en iedereen de kans krijgt om van deze bijzondere periode te genieten.

Carrousel Jongeren en Geld mei ’24 

Vandaag stonden wij voor de laatste keer van het jaar met de Carrousel Jongeren en Geld bij Stanislas PRO. Het was een dag vol financiële educatie met de thema’s 18 worden, schulden voorkomen, en armoede en schulden bespreekbaar maken.

Workshops:

 • De rol van schuldhulpmaatjes
 • Ik word 18, wat moet ik allemaal regelen?
 • Playbackvoorstelling

18 worden 

Als je 18 jaar wordt, krijg je in Nederland te maken met diverse wettelijke verplichtingen en veranderingen, zaken die vaak niet vanzelfsprekend in het klaslokaal worden besproken. 

Belangrijkste punten:

 • Identificatieplicht: Je moet altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebben.
 • Stemrecht: Je krijgt het recht om te stemmen bij verkiezingen.
 • Zorgverzekering: Je moet zelf een zorgverzekering afsluiten.
 • Belastingen: Je wordt belastingplichtig, wat betekent dat je mogelijk belastingaangifte moet doen.
 • Bankzaken: Je krijgt zelf de verantwoordelijkheid over je bankrekening(en) en financiën.
 • Contracten: Je kunt zelfstandig contracten afsluiten, zoals huur- of telefoonabonnementen.

Schuldhulpmaatjes 

Schuldhulpmaatjes spelen een cruciale rol in het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Hun doel is om mensen te helpen bij het beheren van hun schulden en het voorkomen van verdere financiële problemen. 

De belangrijkste aspecten van hun rol zijn:

 • Persoonlijke begeleiding: Bieden een luisterend oor en morele ondersteuning.
 • Inzicht in financiën: Helpen bij het krijgen van overzicht en het opstellen van een budget.
 • Praktische hulp: Assisteren bij administratie en het invullen van formulieren.
 • Onderhandelen met schuldeisers: Ondersteunen bij het treffen van betalingsregelingen.
 • Toegang tot professionele hulp: Verwijzen naar gespecialiseerde hulp indien nodig.
 • Preventie en educatie: Geven advies en bieden workshops over budgetbeheer en verstandig lenen.
 • Langdurige ondersteuning: Bieden langdurige begeleiding om terugval te voorkomen.

Playbackvoorstelling De voorstelling “Rijk” sluit aan bij het thema Jongeren & Omgaan met Geld en heeft als doel de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.

Deze dag was een waardevolle gelegenheid om jongeren bewust te maken van hun financiële verantwoordelijkheden en hen te voorzien van de tools die ze nodig hebben om financiële problemen te voorkomen. We hopen dat ze deze kennis meenemen en toepassen in hun dagelijkse leven.

Jongeren met geldproblemen onvoldoende op de radar bij de hulpverlening

De financiële problematiek onder jongeren is een groeiend probleem dat steeds meer aandacht verdient. Ondanks de ernst van de situatie, blijkt uit recente onderzoeken dat deze doelgroep vaak onvoldoende wordt opgemerkt en geholpen door de bestaande hulpverlening. Dit artikel onderzoekt de oorzaken van deze kloof en de mogelijke oplossingen.

Uit cijfers van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat een significant aantal jongeren te maken heeft met financiële problemen. Ze komen vaak moeilijk rond, hebben schulden of zijn afhankelijk van tijdelijke en slecht betaalde banen. Deze problemen worden nog verergerd door stijgende kosten van levensonderhoud en huisvesting, wat vooral in stedelijke gebieden een groot obstakel vormt.

Gebrek aan vroege signalering

Veel jongeren zoeken pas hulp als de problemen al uit de hand zijn gelopen. Dit komt deels doordat ze zich schamen of denken dat hun situatie hopeloos is. Daarnaast missen scholen en andere instellingen vaak de signalen die wijzen op financiële problemen bij jongeren. Hierdoor worden problemen vaak pas laat gesignaleerd, wanneer ze al ernstig zijn.

Fragmentatie van hulpverlening

De hulpverlening voor jongeren is vaak gefragmenteerd. Er zijn diverse instanties en projecten die zich richten op financiële educatie en schuldhulp, maar deze werken niet altijd goed samen. Jongeren weten daardoor niet altijd waar ze terecht kunnen voor hulp, of ze worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Onvoldoende specifieke programma’s

Veel bestaande hulpverlening is niet specifiek gericht op jongeren. De aanpak en communicatie zijn vaak niet afgestemd op de belevingswereld en behoeften van jongeren, waardoor deze groep zich niet altijd aangesproken voelt door de beschikbare hulp.

Gevolgen voor jongeren

De gevolgen van financiële problemen kunnen ernstig zijn. Jongeren met schulden hebben vaker te maken met stress, wat hun mentale gezondheid negatief beïnvloedt. Dit kan weer leiden tot slechtere schoolprestaties of problemen op de werkvloer. Bovendien kan een slechte financiële start langdurige gevolgen hebben, zoals een negatieve kredietgeschiedenis die toekomstige financiële mogelijkheden beperkt.

Vroegsignalering en Preventie

Om jongeren beter te kunnen helpen, is het essentieel om problemen vroegtijdig te signaleren. Scholen en andere instellingen moeten getraind worden om de signalen van financiële problemen te herkennen en tijdig door te verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast kan financiële educatie een belangrijke rol spelen in preventie. Jongeren moeten al op jonge leeftijd leren omgaan met geld en schulden, zodat ze beter voorbereid zijn op financiële verantwoordelijkheden.

Betere Samenwerking tussen Instanties

Een geïntegreerde aanpak waarin verschillende hulpinstanties samenwerken, kan voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Dit vraagt om duidelijke protocollen en afspraken tussen de betrokken partijen, zodat jongeren snel en effectief geholpen kunnen worden.

Specifieke ondersteuning voor jongeren

Er is behoefte aan meer programma’s die specifiek gericht zijn op jongeren. Dit betekent dat de hulpverlening niet alleen toegankelijk moet zijn, maar ook aansluit bij de leefwereld van jongeren. Denk hierbij aan digitale platforms, apps en sociale mediacampagnes die jongeren op een laagdrempelige manier bereiken en informeren.

Toekomst 

Hoewel de financiële problemen onder jongeren ernstig en wijdverbreid zijn, wordt deze groep nog onvoldoende bereikt door de bestaande hulpverlening. Door vroegtijdige signalering, betere samenwerking tussen instanties en specifieke ondersteuning gericht op jongeren, kan deze situatie aanzienlijk verbeterd worden. Het is van groot belang dat de samenleving deze problematiek erkent en proactief aanpakt, zodat jongeren de kans krijgen om zonder financiële zorgen hun toekomst op te bouwen.

Financiële geletterdheid bij jongeren

In een wereld waar reclame en influencers constant onze aandacht opeisen, worden jongeren steeds vaker geconfronteerd met financiële uitdagingen. De druk om te voldoen aan de nieuwste trends en levensstijlen kan leiden tot impulsieve aankopen en uiteindelijk financiële problemen. Dit fenomeen onderstreept de noodzaak om jongeren beter voor te lichten over financiën en hen te wapenen met de nodige kennis en vaardigheden om verstandige beslissingen te nemen.

Influencers en reclame spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de koopgewoonten van jongeren. Door zorgvuldig gecureerde posts op sociale media en verleidelijke reclames op televisie worden jongeren constant blootgesteld aan een wereld van consumptie. Deze constante blootstelling kan een vertekend beeld geven van wat echt belangrijk is en wat slechts oppervlakkige wensen zijn.

Aantal acties: 

Community-programma’s: scholen en jeugdcentra kunnen programma’s organiseren die gericht zijn op het bevorderen van financiële geletterdheid bij jongeren. Deze programma’s kunnen workshops, trainingen en mentoringsessies omvatten die jongeren helpen bij het begrijpen van financiële concepten en het nemen van verantwoordelijke financiële beslissingen.

Onlinebronnen: Toegang tot online bronnen en educatieve platforms kan een waardevolle aanvulling zijn op traditionele methoden van financiële educatie. Interactieve cursussen, video’s en tools voor budgettering en financiële planning kunnen jongeren helpen om op hun eigen tempo en op een toegankelijke manier financiële kennis op te doen.

Peer-ondersteuning: Het creëren van ondersteunende peer-netwerken waar jongeren ervaringen kunnen delen, vragen kunnen stellen en elkaar kunnen aanmoedigen om financieel verantwoorde keuzes te maken, kan een effectieve manier zijn om de invloed van vrienden positief te benutten.

Financiële mentoren: Het aanstellen van financiële mentoren of adviseurs binnen scholen of gemeenschappen kan jongeren de mogelijkheid bieden om persoonlijke begeleiding te krijgen bij hun financiële beslissingen. Deze mentoren kunnen niet alleen kennis overdragen, maar ook fungeren als rolmodellen en steunfiguren voor jongeren.

Rapport over Voedselnood in Nederland: Een Vergelijking tussen 2021 en 2024

In 2021 heeft het Rode Kruis, in samenwerking met Ipsos I&O (voorheen I&O Research), een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het landelijke beeld van voedselnood in Nederland. Drie jaar later, in 2024, heeft het Rode Kruis opnieuw een onderzoek laten uitvoeren om de ontwikkelingen rondom dit urgente probleem te analyseren. Dit rapport presenteert de bevindingen van beide onderzoeken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de veranderingen over de jaren en de diepgaande inzichten in de aard en omvang van voedselnood in Nederland.

Inzicht in Voedselnood

Het onderzoek van 2024 toont aan dat voedselnood nog steeds een relevant en wijdverspreid probleem is in Nederland. Het biedt inzicht in verschillende aspecten van voedselnood, waaronder:

Behoefte aan Voedselhulp

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, met name onder bepaalde groepen, behoefte heeft aan voedselhulp. Interessant is dat hoewel een klein percentage van de Nederlanders voedselhulp wil maar dit niet ontvangt, dit aantal toch significant is (vier procent). Het rapport benadrukt de redenen waarom sommige mensen geen hulp vragen of denken er geen recht op te hebben.

Oorzaken van Voedselnood

Het onderzoek identificeert financiële beperkingen als de voornaamste oorzaak van voedselnood, met een meerderheid van respondenten die aangeven dat gebrek aan geld leidt tot onvoldoende voedsel (52%) en onvoldoende gezond of gevarieerd voedsel (72%). Een aanzienlijk deel van de respondenten wijst ook op een gebrek aan tijd als een factor die bijdraagt aan voedselnood (25%).

Voorkomen van Voedselnood

Hoewel voedselnood overal voorkomt, toont het onderzoek aan dat bepaalde groepen meer vatbaar zijn voor dit probleem. Hierbij worden Nederlanders met een migratieachtergrond, individuen tussen de 18 en 50 jaar oud, gezinnen met kinderen, alleenstaanden en mensen met een lager of middelbaar opleidingsniveau als bijzonder kwetsbare groepen geïdentificeerd. Bovendien wordt opgemerkt dat voedselnood vaker voorkomt in grote steden.

Conclusie

Het rapport biedt waardevolle inzichten in de aard, omvang en de veranderende dynamiek van voedselnood in Nederland. Deze bevindingen kunnen worden gebruikt om gerichte interventies te ontwikkelen en te implementeren die gericht zijn op het verminderen van voedselnood en het verbeteren van de voedselzekerheid voor alle Nederlanders, ongeacht achtergrond of socio-economische status.

Dit rapport dient als een belangrijk instrument voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden die zich inzetten voor het bestrijden van voedselnood en het bevorderen van een rechtvaardiger en gezonder voedselsysteem in Nederland.

Link naar het Rode Kruis rapport   

Terugblik op de bijeenkomst “Het recht op gelijke kansen voor kinderen” 

Op 11 april, kwamen verschillende organisaties samen om te praten over het cruciale thema van gelijke kansen voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. De bijeenkomst begon met het besef dat hoewel het streven naar gelijke kansen vanzelfsprekend lijkt, de realiteit vaak anders is, zoals blijkt uit talloze onderzoeken en praktijkervaringen.

Een inspirerende bijdrage werd geleverd door Sinan Cankaya, een antropoloog, schrijver en onderzoeker die bekend staat om zijn werk op het gebied van etnische diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid. Hij benadrukte het belang van samenwerking zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen en deelde ook persoonlijke ervaringen, zoals zijn ervaringen op school en het belang van het durven uitspreken, zelfs als het ongemakkelijk kan zijn.

Na de presentatie kregen alle aanwezige organisaties de gelegenheid om een pitch te geven over hun projecten en interventies, wat de kans bood om van elkaar te leren en mogelijke samenwerkingsverbanden te verkennen. Ook wethouder Gijs van Maalsen van de gemeente Rijswijk gaf een pitch, waarin hij sprak over het belang van samenwerking en een ervaringsdeskundig project van de gemeente presenteerde. Hij nodigde de deelnemers uit om mee te denken en samen te werken aan dit initiatief.

De bijeenkomst bood een waardevolle gelegenheid om ideeën uit te wisselen, best practices te delen en concrete vervolgstappen te organiseren. Na afloop was er ruimte voor netwerken onder het genot van een hapje en een drankje, wat de onderlinge banden versterkte en het potentieel voor toekomstige samenwerkingen vergrootte.

De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de gemeente Rijswijk, wat een verdere mogelijkheid biedt om de samenwerking voort te zetten en gezamenlijk te blijven werken aan het recht op gelijke kansen voor alle kinderen.

Besparen en gezond eten: De Buurdiner Quiz in Rijswijk

Tijdens De Week van het Geld zijn er allerlei activiteiten in Rijswijk geweest, gericht op bewustwording rondom geld en besparing. Een van deze activiteiten was de quiz tijdens het Buurdiner in de Nieuwe Kerk. Hier kregen inwoners de kans om hun kennis over prijzen te testen en waardevolle tips te delen over betaalbaar boodschappen doen en gezond eten.

Tijdens de quiz konden de deelnemers producten van verschillende supermarkten met elkaar vergelijken, waardoor zij inzicht kregen in waar zij de meest betaalbare items konden vinden. Maar het ging verder dan alleen prijsvergelijkingen. Tijdens het diner deelden deelnemers hun beste tips om geld te besparen tijdens het winkelen.

Hier zijn enkele van de gedeelde tips:

 • Ga niet met een lege maag naar de supermarkt om impulsieve aankopen te voorkomen.
 • Bezoek aan het einde van de dag de markt, waar vaak interessante aanbiedingen te vinden zijn.
 • Doe samen boodschappen met vrienden of familie om grotere hoeveelheden in te kunnen slaan en zo kosten te besparen.
 • Controleer je voorraad voordat je naar de winkel gaat om dubbele aankopen te voorkomen.
 • Gebruik restjes om de lekkerste maaltijden te maken.
 • Maak een boodschappenlijstje en houd je eraan om onnodige aankopen te vermijden.

Het was inspirerend om te zien dat zelfs kinderen actief deelnamen aan het besparen op boodschappen en bewust omgaan met geld. Deze jonge deelnemers lieten zien dat financiële educatie en bewustwording op elke leeftijd kunnen beginnen.

Onze dank gaat uit naar de quizmaster voor het leiden van de quiz.

Week van het geld rijswijk

Wethouder overhandigt eerste startpakket voor Week van het Geld aan scholen

Afgelopen week heeft wethouder Gijs van Maalsen het eerste startpakket voor de Week van het Geld overhandigd aan de rectoren van het Van Vredenburg College en het Rijswijk Lyceum, Maarten Passet. Deze symbolische overhandiging markeert het begin van een belangrijk educatief en bewustwordingsproject in Rijswijk.

Het initiatief, waarbij alle 17 basisscholen en twee middelbare scholen meedoen, heeft tot doel om jongeren bewust te maken van verschillende aspecten van geld en armoede. Het startpakket is ontworpen om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij het bespreken van dit belangrijke maatschappelijke onderwerp in de klas.

Het startpakket bevat onder andere boeken over het thema armoede, met bijbehorende lestips. Daarnaast zijn er suggesties en ideeën voor het creëren van een thematafel over armoede. Ook zijn er twee stellingen en een dilemma toegevoegd die kunnen dienen als startpunt voor gesprekken over de vooroordelen rond armoede. Het Grote Kinderrechtenspel, inclusief een poster met de belangrijkste kinderrechten, maakt ook deel uit van het pakket. Daarnaast bevat het startpakket ook flyers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen met een klein portemonnee.

“Wij zijn blij dat alle scholen in Rijswijk deelnemen aan deze belangrijke campagne,” aldus wethouder Gijs van Maalsen. “Het is essentieel om jongeren al op jonge leeftijd bewust te maken van de waarde van geld en de uitdagingen waarmee mensen met minder middelen te maken kunnen krijgen. Dit startpakket biedt scholen de mogelijkheid om op een interactieve manier met dit thema aan de slag te gaan.”

De naam zegt het al, het is een startpakket dat bedoeld is als inspiratie, waarbij leerkrachten en leerlingen de ruimte krijgen om het thema armoede op hun eigen manier te bespreken in de klas.

Voor meer informatie over de Week van het Geld en het startpakket kunnen geïnteresseerden contact opnemen via info@rijswijksedialoog.nl

 Terugblik op 14 februari 2024: Gemeenschappelijke Inzet voor “Integrale visie op Armoede en Schuldenpreventie”

Op woensdag 14 februari vond een belangrijk gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de gemeente en de inwoners. Het doel van deze bijeenkomst was het bespreken van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente. 

Tijdens de bijeenkomst werden diverse onderwerpen besproken, variërend van de huidige uitdagingen op het gebied van armoede tot mogelijke oplossingen en verbeteringen. Er werden ervaringen gedeeld en suggesties gedaan om het nieuwe beleid zo effectief en inclusief mogelijk te maken.

De dialoog tussen de betrokken partijen was constructief en open van aard. Er was ruimte voor zowel zorgen en kritiek als voor positieve bijdragen en ideeën. Dit illustreert de gezamenlijke inzet en betrokkenheid om armoede binnen de gemeente effectief aan te pakken en de levenskwaliteit van alle inwoners te verbeteren.

Het gesprek van afgelopen woensdag vormt een belangrijke stap in het proces van het ontwikkelen en implementeren van een armoedebeleid dat echt aansluit bij de behoeften en uitdagingen van de lokale gemeenschap. Het benadrukt tevens het belang van samenwerking tussen verschillende partijen om sociale problemen aan te pakken en een inclusieve samenleving te bevorderen.

Week van het geld Rijswijk

Week van het Geld in Rijswijk: Ontdek onze Financiële Avonturen! 

Maak je klaar voor een week vol financiële ontdekkingen en avonturen! Van 11 tot en met 15 maart vieren we de “Week van het Geld” in Rijswijk, met een scala aan boeiende en educatieve activiteiten die verspreid zijn over de hele stad.

Of je nu jong of oud bent, een financieel genie of nog aan het leren, er is voor iedereen iets te beleven. Van workshops over budgettering tot lezingen over beleggen, we hebben voor elk wat wils. Deze week staat in het teken van het vergroten van financiële bewustwording en het aanleren van belangrijke vaardigheden voor een gezonde financiële toekomst.

Hier zijn enkele hoogtepunten van wat je kunt verwachten:

 • Leer spelenderwijs over geldbeheer en besparingen door samen boeken te lezen over geld en hoe je daarmee omgaat.
 • Financiële Fitness voor Jongeren: Ontdek hoe je slim kunt omgaan met geld terwijl je groeit en leert.
 • Budgettering voor Gezinnen: Ontdek handige tips en trucs om een gezinsbudget te beheren en te optimaliseren.
 • Digitaal Bankieren: Ontdek de mogelijkheden en voordelen van digitaal bankieren voor een efficiënter financieel beheer.

De Week van het Geld is een kans om je financiële kennis uit te breiden, vragen te stellen en nieuwe strategieën te ontdekken om je geld beter te beheren. Samen kunnen we werken aan een financieel gezonde toekomst voor alle inwoners van Rijswijk.

Houd onze pagina van het Financieel Netwerk Rijswijk en sociale media in de gaten voor meer informatie over specifieke evenementen, locaties en tijden.

Laten we samen op weg gaan naar financieel succes!